Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2013

iluvny
Reposted fromnazarena nazarena viasoadysta soadysta
iluvny
Luxembourg City
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasoadysta soadysta
iluvny
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"

February 17 2013

iluvny
1242 af7e
Reposted fromwspomnienie wspomnienie
iluvny
9814 8926
Reposted fromIriss Iriss viacats cats
iluvny
1238 e160
Reposted fromkonwalia konwalia viacats cats

February 16 2013

iluvny
0692 240a 500
iluvny
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viacoffee coffee
iluvny
0863 8720
Reposted fromursa-major ursa-major viacoffee coffee
iluvny
4331 4bd1
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viacats cats
iluvny
  Herbata pasuje do wszystkiego.
Reposted fromIriss Iriss viatea tea
iluvny
1185 d555
Reposted fromIriss Iriss viatea tea
iluvny
iluvny
iluvny
iluvny
iluvny
4480 49f5 500
iluvny
iluvny
0700 e8ec 500
Reposted fromyround yround viatajniak tajniak
iluvny
2962 1675 500
Reposted fromblank-page blank-page viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl